Logo
Fes una donació
L'assessorament legal és un servei que s'ofereix per a resoldre les consultes que els usuaris plantegen quan s'han d'afrontar a drets laborals, mercantils i civils. L'atenció als usuaris és presencial, a la seu de l'entitat, i/o telefònica. El servei és atès per una advocadessa, que realitza l'assessorament de forma voluntària.

RESPOSTA A ALGUNES PREGUNTES FREQÜENTS DELS USUARIS

Què és un document de voluntats anticipades? Com s'ha de fer? Quina validesa té?

Es tracta d'un instrument que és convenient atorgar juntament amb el testament. En ambdós casos es tracta de regular situacions que es poden donar en un futur. En el cas del Document de Voluntats Anticipades (DVA) recull la voluntat de l'atorgant respecte el tractament que ha de rebre en cas de malaltia greu i quan no pugui decidir per si mateix. La realització del DVA possibilita el coneixement dels seus desitjos i valors per part del professionals i de les persones que l'han d'atendre i acompanyar en el moment de la malaltia.

El document de voluntats anticipades es pot tramitar:
• A qualsevol centre sanitari públic o privat de Catalunya.
• Al Departament de Salut (demanant cita prèviament al telèfon 93 227 29 00).
• A les Oficines d'Atenció Ciutadana (demanant cita prèviament).
• Des de qualsevol notaria si s'ha optat per aquesta via de formalització del document.

Quan la persona lliura el document de voluntats anticipades al seu metge o metgessa responsable o al seu centre mèdic de referència, s’ha d'incloure a la seva història clínica. Cada història clínica ha d'assenyalar en un lloc visible si la persona titular ha formalitzat un document de voluntats anticipades, per tal de facilitar-ne el coneixement i l'accessibilitat als professionals que n'han de tenir cura.
També es pot inscriure al Registre de Voluntats Anticipades del Departament de Salut, de manera que se'n garanteixi la incorporació a un fitxer automatitzat que permeti la consulta del document a qualsevol professional mèdic de Catalunya. És aconsellable que es faci per garantir-ne al màxim la difusió, però cal recordar que això no li dona més validesa legal.
Si el document ha estat validat davant de notari, aquest serà l'encarregat de registrar el document, de manera que no cal que ho faci la persona atorgant. Si el document ha estat validat davant de tres testimonis, la responsabilitat de registrar-lo recau sobre la persona atorgant.

És convenient nomenar un representant que serà l'interlocutor amb els metges en el desenvolupament de la malaltia. El representant és una persona de plena confiança designada per la persona titular del document de voluntats anticipades, que ha de conèixer els seus valors i la seva voluntat i tenir facultats per interpretar-la i aplicar-la.
La seva funció consisteix a fer d'interlocutor amb el metge o metgessa o l'equip sanitari quan la persona que ha realitzat el document de voluntats anticipades ja no està capacitada per prendre decisions mèdiques i comunicar-les. Un metge o metgessa haurà determinat prèviament que la persona ha perdut aquestes capacitats.
En principi, la persona representant no hauria de contradir el contingut del document però sí que pot manifestar-se en aspectes no esmentats en el document, com poden ser: el consentiment informat, la valoració de les circumstàncies en funció dels avenços de la tècnica mèdica, l'oportunitat de la donació d'òrgans o d'investigació científica, etc.
Recordeu que nomenar una persona representant ja és una raó suficient per fer un document de voluntats anticipades.
És recomanable designar un representant substitut ja que pot donar-se el cas que el primer representant designat es trobi impossibilitat per exercir la seva funció.

Per a més informació cliqueu AQUÍ

És necessari sol·licitar el reconeixement del grau de discapacitat? On s'ha de demanar i com?

En cas de seqüel·les derivades de malaltia, de malaltia en si, que pot ser transitòria, o deficiències en la capacitat física, psíquica o sensorial, és important sol·licitar el reconeixement de grau de discapacitat a la Delegació Territorial de Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. S'ha d'acompanyar de tota la documentació mèdica que acredita la malaltia i posteriorment el mateix departament, per mitjà dels seus equips mèdics, fa una valoració i emet una resolució que té validesa a nivell estatal. Aquest reconeixement comporta beneficiar-se dels ajuts i serveis diversos que la Generalitat té previstos, com ara la pensió no contributiva, ajuts de suport a l'autonomia en la pròpia llar, per adaptació o accessibilitat de l'habitatge, subsidi de mobilitat i compensació de despeses de transport, així com reduccions o exempcions en determinats impostos.

Quins ajuts existeixen en el cas de la cura d'un menor afectat de càncer o de malaltia greu amb hospitalització de llarga durada?

Es reconeix la prestació econòmica als progenitors, adoptants o acollidors de caràcter preadoptiu o permanent, en els casos en què ambdós treballin, per cuidar el menor al seu càrrec que estigui afectat de càncer o malaltia greu que requereixi ingrés hospitalari de llarga durada, i durant el temps d'hospitalització i tractament, fet que s'haurà d'acreditar pel Servei Públic de Salut. És requisit necessari que el beneficiari de la prestació redueixi la seva jornada laboral al menys en un 50% per dedicar-se a la cura del menor. La prestació consisteix en un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora equivalent a l'establerta per la prestació d'incapacitat temporal, i en proporció a la reducció de la jornada de treball.
Aquest lloc web utilitza galetes (cookies) per millorar l'experiència de l'usuari, optimitzar la navegació sense identificar-lo i obtenir estadístiques de l'ús del lloc.
Continuar la navegació en aquest web comporta l'acceptació de la política de galetes.
Més informació