Logo
L'Assessorament legal és un servei que s'ofereix per a resoldre les consultes que els usuaris plantegen quan s'han d'afrontar a drets laborals, mercantils i civils. L'atenció als usuaris és presencial, a la seu de l'entitat, i/o telefònica. El servei és atès per una advocadessa, que realitza l'assessorament de forma voluntària.

ALGUNES PREGUNTES DELS USUARIS I LES RESPOSTES

Què és un document de voluntats anticipades? Com s'ha de fer? Quina validesa té?

Es tracta d'un instrument que és convenient atorgar juntament amb el testament. En ambdós casos es tracta de regular situacions que es poden donar en un futur. En el cas del Document de Voluntats Anticipades (DVA) recull la voluntat de l'atorgant respecte el tractament que ha de rebre en cas de malaltia greu i quan no pugui decidir per si mateix. La realització del DVA possibilita el coneixement dels seus desitjos i valors per part del professionals i de les persones que l'han d'atendre i acompanyar en el moment de la malaltia. S'ha d'atorgar davant Notari o bé davant tres testimonis, i és necessari registrar-lo al Registre de Voluntats Anticipades del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. És important que els familiars, el metge de capçalera o els professionals de l'atenció sanitària que estan en contacte amb l'atorgant tinguin coneixement de la redacció del DVA i, en la manera que sigui possible, que hi intervinguin per orientar, de forma útil i lleial, sobre les possibilitats d'assistència i els tractaments mèdics que es poden rebutjar. És convenient nomenar un representant que serà l'interlocutor amb els metges en el desenvolupament de la malaltia.

És necessari sol·licitar el reconeixement del grau de discapacitat? On s'ha de demanar i com?

En cas de seqüel·les derivades de malaltia, de malaltia en si, que pot ser transitòria, o deficiències en la capacitat física, psíquica o sensorial, és important sol·licitar el reconeixement de grau de discapacitat a la Delegació Territorial de Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. S'ha d'acompanyar de tota la documentació mèdica que acredita la malaltia i posteriorment el mateix departament, per mitjà dels seus equips mèdics, fa una valoració i emet una resolució que té validesa a nivell estatal. Aquest reconeixement comporta beneficiar-se dels ajuts i serveis diversos que la Generalitat té previstos, com ara la pensió no contributiva, ajuts de suport a l'autonomia en la pròpia llar, per adaptació o accessibilitat de l'habitatge, subsidi de mobilitat i compensació de despeses de transport, així com reduccions o exempcions en determinats impostos.

Quins ajuts existeixen en el cas de la cura d'un menor afectat de càncer o de malaltia greu amb hospitalització de llarga durada?

Es reconeix la prestació econòmica als progenitors, adoptants o acollidors de caràcter preadoptiu o permanent, en els casos en què ambdós treballin, per cuidar el menor al seu càrrec que estigui afectat de càncer o malaltia greu que requereixi ingrés hospitalari de llarga durada, i durant el temps d'hospitalització i tractament, fet que s'haurà d'acreditar pel Servei Públic de Salut. És requisit necessari que el beneficiari de la prestació redueixi la seva jornada laboral al menys en un 50% per dedicar-se a la cura del menor. La prestació consisteix en un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora equivalent a l'establerta per la prestació d'incapacitat temporal, i en proporció a la reducció de la jornada de treball.