Logo
Per tal de facilitar el cronometratge i control de xip, les zones d'avituallament comptaran amb un espai degudament senyalitzat, tal i com es pot veure en el següent esquema. El punt d'entrada dels corredors estarà senyalitzat amb una banderola verda i el punt de sortida amb una banderola vermella. Una banderola blava indicarà l'entrada i sortida dels corredors per canvi.

AVÍS IMPORTANT:

1. La zona d'avituallament i control de xip serà accessible ÚNICAMENT per als corredors

2. Els pas dels corredors pels punts de control de xip és OBLIGATORI


4

Organitzadors

Col·laboradors